Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Lechner Hungary Kft.

 

I. Ajánlat és szerződéskötés

01. Ajánlataink nem bírnak kötelező erővel. A szerződés csak az általunk történt írásbeli visszaigazolással jön létre. Annak tartalma az általunk igazolt írásbelimegrendelés alapján és a közösen elfogadott „mellékletekkel" együtt válik véglegessé.

Minden további rendelés, kiegészítő (utólagos) rendelés, módosítás, listák és járulékos, kiegészítő megállapodások kizárólag a mi írásbeli megerősítésünkkel válnak érvényessé.

02. Elektronikus úton történő rendelés esetén is szükséges annak nem elektronikus úton történő megerősítése/igazolása.

03. Minden közöttünk és a megrendelő között létrejövő megegyezést - amely a szerződés létrejötte vagy annak módosítása érdekében történik,- írásban kell rögzíteni és a mindenkori szerződő fél tudomására kell hozni.

04. A szerződéskötés, megfelelő határidő biztosításával és annak írásbeli megerősítésével a szállító közreműködésével rajtunk keresztül történik.

05. Azok a felsorolások, rajzok, ábrák és működési leírások, amelyek a katalógusokban, árlistákon vagy az ajánlatokhoz tartozó dokumentumokban találhatóak, abban az esetben érvényesek amennyiben a megrendelésben azok kötelezően alkalmazandóként rögzítésre kerültek.

06. A szerződésben megjelölt árak HUF-ban értendőek, hozzászámítva a mindenkori törvényes ÁFA mértékét. Az ezen túlmenő szállítások, teljesítések külön kerülnek leszámlázásra.

07. Abban az esetben, amennyiben a teher, anyag, és energia költségekben bármilyen jelentős változás következne be, minden szereződő partnernek joga, hogy egy neki méltányosabb árat követeljen a fent említett tényezők figyelembevételével.

 

II. Árak

08. Áraink „ab üzemcsarnok..." értendőek, beleértve a termék csomagolását is, azonban olyan további felmerülő költséget, mint rakodási költség, szállítás és az ÁFA, külön számla alapján a kiállítás napján kerül meghatározásra.

09. Az írásbeli rendelés visszaigazolásban megjelölt áraink az irányadóak.

10. A szerelések, javítások és egyéb más szolgáltatások árainak meghatározása a mindenkori elszámolás alapján nálunk kerül kiszámításra. A normál munkaidőn kívüli munkáért plusz költségek kerülnek felszámolásra. Az utazási és várakozási idő munkaidőnek számít.

11. Azon előmunkálatok (úgy, mint tervek, számítások, rajzok, modellek elkészítése) amelyeket a megrendelő kér, külön lista alapján díjkötelesek.

 

III. Szállítás, kárveszélyviselés, áru átadása/ átvétele

12. A szállítás megkezdését megelőzően szükséges lehet számos technikai kérdés tisztázása.

13. A szállítási kötelezettségeink betartásának előfeltétele hogy a megrendelő a saját betartsa. Amegrendelő nem teljesítése esetén a szállító kifogással és jogfenntartással élhet.

14. Az adott helyzetnek megfelelően fenntartjuk a jogot a részteljesítésre és a rész-számlázásra.

15. A szerződés tárgyát képező termék szállítása annak tárolási helyétől, ab üzemcsarnok értendő.

16. Az árú esetleges megsemmisülésének vagy állaga rosszabbodásának a kárveszélye a megrendelőre a szállítónak vagy a fuvarozónak történő átadáskor száll át.

17. Az árú átadásának meghiúsulása esetén, ha a késedelem nem nekünk fel róható körülmények miatt késik, vagy marad el, az akadály bejelentésének napjától számítva a kárveszély a megrendelőre átszáll. Amegrendelő által igényelt biztosításokat saját költségére megkötjük.

18. A kárveszélyviselésszabályaira érvényes az is, amikor részteljesítés vagy egyéb hasonló teljesítés történik.

19. A dolog megrendelő általi késedelmes átvétele vagy az együttműködési kötelezettség vétkes megszegése feljogosít bennünket arra, hogy a keletkezett károk miatt (pl. többletköltségek) kártalanítást követeljünk.

A dolog véletlenszerű megsemmisülésének, vagy a dolog véletlen állagromlásának kárveszélye a megrendelőre száll át abban az esetben amennyiben a megrendelő az átvétellel vagy a fizetéssel késedelembe esett. Megrendelő késedelme esetén minden további igényünket fenntartjuk.

20. Csomagoló és egyéb szállítási segédanyagot nem veszünk vissza, kivételt csak a rakodólapok jelentenek. Amegrendelő kötelezettsége, hogy a csomagolási és egyéb mellékanyagok megsemmisítéséről, eltávolításáról saját költségén gondoskodjon.

21. A megrendelő a szállítmány csekély hibája, vagy károsodása esetén, szavatossági jogaira figyelemmel sem tagadhatja meg annak átvételét.

22. A szállítási idő csak megközelítőlegszámít meghatározottnak. Amennyiben a szállítási idő pontosan, naptári nap szerint kerül meghatározásra, úgy nem terjeszthető elő a Ptk. 300§-a szerinti fix határidejű ügyletekre vonatkozó igény. Aszerződő felek egyetértése szükséges ahhoz, hogy amennyiben pl. a szállítási határidő elmulasztása, vagy be nem tartása a szezonális árúk illetve az akciós áruk esetében további hátrányt eredményezne és ezzel összefüggésben a vétkes magatartás megállapítható, hogy ilyen esetben esetleg kártérítés járjon.

23. Olyan, vis major esetén bekövetkezett szállítási/teljesítési késedelem, amely a szállítást lényegesen megnehezíti vagy lehetetlenné teszi - különösen a sztrájkok, zavargások, hatósági intézkedések, vagy a szállítók nem teljesítése - feljogosít bennünket arra is, hogy a korábban, kötelezőként megállapított határidőktől elállhassunk. Avis major jellegű esemény feljogosít bennünket arra is, hogy a további szállításravagy a teljesítésre egy, a körülményekhez képest méltányos „átfutási" időt biztosítsunk, vagy a fentiek miatt nem teljesített szolgáltatást egészben vagy részben a szerződéstől eltérő módon teljesítsük, anélkül, hogy ebből a másik szerződő félnek kártérítési igénye származna.

24. Amennyiben a fent említett akadályok a szerződő partner esetében következnekbe, úgy ezen szabályok az ő átvételi kötelezettségének jogkövetkezményeire is alkalmazhatók.

25. A szerződő felek kötelesek az akadály kezdőpontját és az akadály elhárításának végét a másik féllel haladéktalanul közölni.

26. A szerződő felek közötti esetleges határidő módosítás a későbbi teljesítésekre is befolyással lesz, így azok terjedelmét/ tartalmát meg kell határozni.

 

IV. Fizetési feltételek, beszámítás, visszatartási jog

27. Akiállítottszámla rögzíti a fizetés esedékességét. Az esetleges kedvezményekhez írásbeli megállapodás szükséges.

28. A megrendelő köteles az árú átvételét követő 14. napon belül a nevezett összeget kifizetni. Az árú átvétele a megrendelő által, vagy az általa aláírt szállítólevél alapján kerül igazolásra.

29. A megrendelő késedelmes tartozása esetén az árú értékének 15%-os kamatát köteles fizetni. Fenntartjuk a jogot egy esetlegesen magasabb késedelemi kamat érvényesítésére.

30. A megrendelő csak általunk elismert vagy jogerős határozattal megítélt követelés esetén élhet beszámítási jogával.

31. A megrendelő annyiban jogosult visszatartási jogának gyakorlására, amennyiben követelése ugyanazon szerződéses jogviszonyból származik.

32. Amennyiben kétségtelenül hibás árú szállítására kerül sor, a hibamentes termék ellenértékét a megrendelő köteles kifizetni, hacsak a megrendelőnek a résszállításhoz igazolhatóan nem fűződik további érdeke.

33. Ha a szerződéskötést követően válik csak felismerhetővé, hogy a megrendelő fizetési képessége bizonytalan, és ez a tény későbbi jogos fizetési igényünket veszélyezteti, úgy a további teljesítést megtagadhatjuk és a megrendelő teljesítésérevagyazáltalanyújtottbiztosítékadására egy méltányos fizetési határidőt tűzhetünk. Ahatáridő sikertelen elmúlása vagy a megrendelő visszalépése esetén elállhatunk a szerződéstől és a szerződésben foglalt kötelezettségeinek megsértése alapján kártérítési igénnyel léphetünk fel.

34. Késedelmes fizetés esetén a megrendelő teljesítésre történő írásbeli felszólítását követően a nevezett összeg kézhezvételéig a szerződési kötelezettségeink szünetelnek.

35. A teljesítéshez kapcsolódó minden igényünket a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően engedményezhetjük.

 

V. Tulajdonjog fenntartása árú visszaszolgáltatása, elállási jog

36. A szállítás/teljesítés tárgyát képező termék tulajdonjogát fenntartjuk mindaddig, amíg a megrendelő a velünk szemben fennálló valamennyi tartozását ki nem elégíti.

37. A megrendelő jogosult a tulajdonfenntartás alatt álló eszközt/tárgyat a normál kereskedelmi forgalomban továbbértékesíteni/elidegeníteni. Atovábbértékesítést a megrendelő azonban csak további tulajdonfenntartás mellett teheti meg, amennyiben a termék ellenértékét a 3. személy (vevő) nem fizette ki azonnal. Afizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a továbbértékesítés joga nem illeti meg a megrendelőt. Amegrendelő ezennel javunkra engedményezi a követelésünk biztosításaként a továbbértékesítésből vagy más hasonló követelésből származó igényét a bruttó számlaösszeg erejéig. Az átruházást elfogadottnak tekintjük. Atermék feldolgozása, az ebből származó közös tulajdon esetében az engedményezés a közös tulajdonból a bennünket illető részre, értékre megfelelően vonatkozik.

38. A javunkra engedményezett követelés tekintetében a megrendelő mindaddig fizetésre kötelezett, ameddig a fennálló követelésünk teljes egészében nem kerül kielégítésre. Jogunk van kérni, hogy a megrendelő az engedményezett követeléseket és azok kötelezettjeit velünk megismertesse, valamint minden az engedményezésre vonatkozó dokumentumot a rendelkezésünkre bocsásson, valamint a kötelezettel közölje az engedményezést.

39. A szállított terméket a tulajdon megszerzését megelőzően a megrendelő nem adhatja zálogba, és nem ruházhatja át biztosítékként. 3. személyek esetleges kényszer végrehajtási jogáról, a velünk szemben fellépő követelésekről vagy biztosítékról a bennünket a szükséges dokumentumok átadásával haladéktalanul értesíteni kell.

40. Amennyiben a megrendelővel szemben fizetésképtelensége miatt eljárás indul, jogunkban áll a szerződéstől visszalépni és követelhetjük a már szállított dolog azonnali visszaszolgáltatását.

41. Azt az árút, amelynek tulajdonjogát fenntartjuk, a megrendelő feldolgozhatja. Amennyiben ez az árú a nem a mi tulajdonunkban álló áruval kerül együttes feldolgozásra, egyesítésre, úgy a bruttó számla érték erejéig a közös tulajdonból az arányos rész illet meg bennünket.

Amennyiben az árunk más ingóságokkal egy egységes dolgot alkot és ez a másik dolog kerül fő dologként meghatározásra, akkor az úgy tekintendő, hogy a megrendelő a közös tulajdon meghatározott arányos részét javunkra átruházza, amennyiben a fődolog az ő tulajdonát képezi.

A feldolgozás által keletkezett dologra egyebekben ugyanaz a szabály érvényes, mint a tulajdonjog fenntartás alá tartozó árúra.

42. Jelen megállapodás elfogadásával a megrendelő a javára szóló fizetési jogszerű biztosítékot a követelésünk fedezeteként javunkra engedményezi.

 

VI. Szavatossági jogok

43. Mindenekelőtt a dolog kijavításával, vagy pótszállítással vállaljuk az árú hibájáért a szavatosságot.

44. A megrendelőt a szavatossági igények a Ptk. 3053-311 §-ban foglaltak szerint illetik meg, amennyiben a kivizsgálási és bejelentési kötelezettségeinek szabályszerűen eleget tett. Ellenkező esetben a megrendelő szavatossági igényét nem érvényesítheti. Afelek időbeni értesítése halasztó hatállyal bir. Amegrendelőt terheli az igényérvényesítéshez szükséges bizonyítási teher és helyzet tényeinek igazolása, különös tekintettel a hiba bekövetkeztének időpontjára, valamint a felmerült kellékhiány pontos meghatározására.

45. Amennyiben a teljesítést, a hiba kijavítását és az aránytalan költségek miatti utólagos teljesítést is megtagadjuk, a megrendelő választásaalapján elállhat a szerződéstől és a teljesítés helyett a felelősség mértékéhez igazodó kártérítést követelhet. Csekély mértékű szerződésszegésnél, különösen jelentéktelen hiba esetében a megrendelő elállási jogával nem élhet.

46. Amennyiben a megrendelő a jog- illetve kellékszavatossági hiba esetén az utólagos teljesítés, kicserélés helyett eláll a szerződéstől, úgy kártérítésre nem jogosult. Amennyiben a megrendelőt kártérítés illeti meg, úgy az árú a vevő birtokában marad. Akártérítés mértéke a dolog tényleges piaci értéke valamint a vételár értéke közötti különbségre korlátozódik. Csalárd módon előidézett szerződésszegés esetére a fentiek nem alkalmazandóak.

47. Amennyiben a szállító kötelezettségszegése nem állapítható meg, a megrendelő nem állhat el a szerződéstől.

48. A szavatossági igény érvényesítésének ideje 12 hónap, a kárveszély átszállásának időpontjától kezdődően.

49. A dolog/árú hibáinak szándékos eltitkolása, illetve a dolog átvételkori minőségének/állapotának garantálása további szavatossági igényeket eredményezhet.

50. További garanciálisjogokat a megrendelőnek nem biztosítunk.

51. Az árú minőségével kapcsolatos követelményeket az általunk kiadott termékleírások rögzítik. Az árú minőségének nem szerződésszerű leírása, pl. nyilvános közzététellel, ajánlat, reklám nem keletkeztet szerződéses kötelezettséget.

52. Ha a megrendelő hibás összeszerelési útmutatót kap, kötelesek vagyunk biztosítani részére egy kifogástalan útmutatót, de csak abban az a esetben, amennyiben az összeszerelés folytán bekövetkezett hiba a dolog rendeltetésszerű használatát akadályozza.

 

VII. Felelősség

53. A szerződés tárgyát képező dologban a mi kötelezettségszegésünk miatt bekövetkezett károk esetére, tekintet nélkül annak jogalapjára, felelősségünk csak és kizárólag a következőkre korlátozódik:

a., szándékos károkozás

b., lényeges szerződési kötelezettség vétkes megszegése

c., a szállító vagy alkalmazottja által elkövetett, neki felróható, gondatlan magatartás

d., életet, testi épséget egészséget veszélyeztető cselekedet

e., szándékosan eltitkolt/ elrejtett hibák, azokért vállalt garanciák

f., A termékfelelősség körébe tarozó tárgyak esetén a 3. személy részére történő átadás alkalmával vagy a saját célból történő használat során keletkezett károk esetében.

54. A tisztán vagyoni kár megtérítése a jóhiszeműség és tisztesség elvének követelményei alapján történik, a megrendelt árú értékének és a bekövetkezett kár nagyságrendjének viszonyítása alapján.

55. A fuvarozás, szállítás során keletkezett károkért nem tartozunk felelősséggel, különösen akkor, ha a figyelmetlenség mértéke csekély kötelezettségszegésből ered.

56. Nem tartozunk felelősséggel azokért a következményekért, melyekre a VI. pont alatt található szavatossági felelősségünk sem terjed ki.


VIII. Egyéb rendelkezések

57. A Személyes adatokat és/vagy cégadatokat a törvényes előírásoknak megfelelően kötelesek vagyunk megőrizni.

58. Ateljesítés helyének a szállító székhelye tekintendő.

59. Jelen szerződésre Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak, azzal hogy az ingók adásvételére vonatkozó egységes ENSZ konvenció alkalmazása kizárt.

 

2005.09.01