Általános Szerződési Feltételek Lechner Hungary Kft.

 

01.02.2021

 

I. Ajánlat és szerződéskötés

01. Ügyfél által leadott megrendelések nem bírnak kötelező erővel. A rendelések gyártásra adása csak az általunk történt írásbeli visszaigazolással jön létre. Annak tartalma az általunk igazolt írásbeli megrendelés alapján és a közösen elfogadott „mellékletekkel" együtt válik véglegessé.

Minden további rendelés, kiegészítő (utólagos) rendelés, módosítás, listák és járulékos, kiegészítő megállapodások szerződés módosításnak tekintendőek és a mi írásbeli megerősítésünkkel válnak érvényessé.

02. Elektronikus úton történő rendelés esetén is szükséges annak elektronikus úton történő megerősítése/igazolása.

03. Minden közöttünk és a megrendelő között létrejövő megegyezést - amely a szerződés létrejötte vagy annak módosítása érdekében a felek között közös nyilatkozattal és írásban történik.

04. A szerződéskötés, megfelelő határidő biztosításával és annak írásbeli megerősítésével a szállító közreműködésével rajtunk keresztül történik.

05. Azok a felsorolások, rajzok, ábrák és működési leírások, amelyek a katalógusokban, árlistákon vagy az ajánlatokhoz tartozó dokumentumokban találhatóak, abban az esetben érvényesek amennyiben a megrendelésben azok kötelezően alkalmazandóként rögzítésre kerültek.

06. A szerződésben megjelölt árak HUF-ban értendőek, hozzászámítva a mindenkori törvényes ÁFA mértékét. Az ezen túlmenő szállítások, teljesítések külön kerülnek leszámlázásra.

07. Abban az esetben, amennyiben a teher, anyag, és energia költségekben bármilyen jelentős változás következne be, minden szerződő partnernek joga, hogy egy neki méltányosabb árat követeljen. Árlistáink módosulását ezen tételek figyelembevételével fenntartjuk.

 

II. Árak

 08. Áraink HUF-ban nettó értéken értendőek és tartalmazzák a termék csomagolását is, azonban olyan további felmerülő költséget, mint rakodási költség, szállítás és az ÁFA, külön számla alapján a kiállítás napján kerül meghatározásra.

09. Az írásbeli rendelés visszaigazolásban megjelölt áraink nem csak irányadóak, a visszaigazolással kötelező érvényűek.

10. A szerelések, javítások és egyéb más szolgáltatások árainak meghatározása a mindenkori elszámolás alapján nálunk kerül kiszámításra, melyet az ügyfél köteles elfogadni. A normál munkaidőn kívüli munkáért plusz költségek kerülnek felszámolásra. Az utazási és várakozási idő munkaidőnek számít.

11. Azon előmunkálatok (úgy, mint tervek, számítások, rajzok, modellek elkészítése) amelyeket a megrendelő kér, külön lista alapján díjkötelesek.

 

III. Szállítás, kárveszélyviselés, áru átadása/ átvétele

12. A szállítás megkezdését megelőzően szükséges lehet számos technikai kérdés tisztázása.

13. A szállítási kötelezettségeink betartásának előfeltétele hogy a megrendelő a terméket az általunk visszaigazolt héten a megjelölt szállítási címen átvegye. Amennyiben a megrendelő a terméket a visszaigazolt héten nem veszi át, úgy a szállító kifogással és jogfenntartással élhet.

14. Az adott helyzetnek megfelelően fenntartjuk a jogot a részteljesítésre és a részszámlázásra.

15. A szerződés tárgyát képező termék szállítását a megrendelő telephelyére biztosítjuk.

16. Az árú esetleges megsemmisülésének vagy állaga rosszabbodásának a teljesítéssel a kárveszélye a megrendelőre a szállítónak vagy a fuvarozónak történő átadáskor száll át.

17. Az árú átadásának meghiúsulása esetén, ha a késedelem nem nekünk felróható körülmények miatt késik, vagy marad el, az akadály bejelentésének napjától számítva a kárveszély a megrendelőre átszáll. A megrendelő által igényelt biztosításokat saját költségére megkötjük.

18. A kárveszélyviselés szabályaira érvényes az is, amikor részteljesítés vagy egyéb hasonló teljesítés történik.

19. A dolog megrendelő általi késedelmes átvétele vagy az együttműködési kötelezettség vétkes megszegése feljogosít bennünket arra, hogy a keletkezett károk miatt (pl. többletköltségek) kártalanítást követeljünk.

20. Csomagoló és egyéb szállítási segédanyagot nem veszünk vissza, kivételt csak a raklapok jelentenek. A megrendelő kötelezettsége, hogy a csomagolási és egyéb mellékanyagok megsemmisítéséről, eltávolításáról saját költségén gondoskodjon.

21. A megrendelő a szállítmány csekély hibája, vagy károsodása esetén, szavatossági jogaira figyelemmel sem tagadhatja meg annak átvételét.

22. A szállítási határidő naptári hétre vonatkozik. A szállító nem határoz meg a teljesítés kapcsán pontos naptári napot, ez kizárólag felár ellenében lehetséges. Továbbá a szállítási határidő be nem tartása esetén, a vis major helyzetet kivéve, a szerződő felek egyetértése szükséges egy esetleges kártérítés meghatározásához. Amennyiben a felek nem jutnak megállapodásra, úgy a felek a Ptk. általános szabályai szerint járnak el.

23. Olyan, vis major esetén bekövetkezett szállítási/teljesítési késedelem, amely a szállítást lényegesen megnehezíti vagy lehetetlenné teszi - különösen a sztrájkok, zavargások, hatósági intézkedések, vagy a szállítók nem teljesítése - feljogosít bennünket arra is, hogy a korábban, kötelezőként megállapított határidőktől elállhassunk. A vis major jellegű esemény feljogosít bennünket arra is, hogy a további szállításra vagy a teljesítésre egy, a körülményekhez képest méltányos „átfutási" időt biztosítsunk, vagy a fentiek miatt nem teljesített szolgáltatást egészben vagy részben a szerződéstől eltérő módon teljesítsük, anélkül, hogy ebből a másik szerződő félnek kártérítési igénye származna.

24. Amennyiben a fent említett akadályok a szerződő partner esetében következnek be, úgy ezen szabályok az ő átvételi kötelezettségének jogkövetkezményeire is alkalmazhatók.

25. A szerződő felek kötelesek az akadály kezdőpontját és az akadály elhárításának végét a másik féllel haladéktalanul közölni.

26. A szerződő felek közötti esetleges határidő módosítás a későbbi teljesítésekre is befolyással lesz, így azok terjedelmét/ tartalmát meg kell határozni.

 

IV. Fizetési feltételek, beszámítás, visszatartási jog

27. A kiállított számla a megállapodásnak megfelelően rögzíti a fizetés esedékességét. Az esetleges kedvezményekhez írásbeli megállapodás szükséges.

28. A megrendelő köteles az árú átvételét követő 14. napon belül a nevezett összeget kifizetni. Az árú átvétele a megrendelő által, vagy az általa aláírt szállítólevél alapján kerül igazolásra.

29. A megrendelő késedelmes tartozása esetén az árú értékének 15%-os kamatát köteles fizetni. Fenntartjuk a jogot egy esetlegesen magasabb késedelemi kamat érvényesítésére.

30. A megrendelő csak általunk elismert vagy jogerős határozattal megítélt követelés esetén élhet beszámítási jogával.

31. A megrendelő annyiban jogosult visszatartási jogának gyakorlására, amennyiben követelése ugyanazon szerződéses jogviszonyból származik.

32. Amennyiben kétségtelenül hibás árú szállítására kerül sor, és a szállító utólag a hibás terméket kicseréli, úgy a hibamentes termék ellenértékét a megrendelő köteles kifizetni, hacsak a megrendelőnek a résszállításhoz igazolhatóan nem fűződik további érdeke.

33. Ha a szerződéskötést követően válik csak felismerhetővé, hogy a megrendelő fizetési képessége bizonytalan, és ez a tény későbbi jogos fizetési igényünket veszélyezteti, úgy a további teljesítést megtagadhatjuk és a megrendelő teljesítésére vagy az általa nyújtott biztosítékadására egy méltányos fizetési határidőt tűzhetünk ki. A határidő sikertelen elmúlása vagy a megrendelő visszalépése esetén elállhatunk a szerződéstől és a szerződésben foglalt kötelezettségeinek megsértése alapján kártérítési igénnyel léphetünk fel.

34. Késedelmes fizetés esetén a megrendelő teljesítésre történő írásbeli felszólítását követően a nevezett összeg kézhezvételéig a szerződési kötelezettségeink szünetelnek.

35. A teljesítéshez kapcsolódó minden igényünket a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően engedményezhetjük.

 

V. Tulajdonjog fenntartása árú visszaszolgáltatása, elállási jog

36. A szállítás/teljesítés tárgyát képező termék tulajdonjogát fenntartjuk mindaddig, amíg a megrendelő a velünk szemben fennálló valamennyi tartozását ki nem egyenlíti.

37. A megrendelő jogosult a tulajdonfenntartás alatt álló eszközt/tárgyat a normál kereskedelmi forgalomban továbbértékesíteni/elidegeníteni. A továbbértékesítést a megrendelő azonban csak további tulajdonfenntartás mellett teheti meg, amennyiben a termék ellenértékét a 3. személy (vevő) nem fizette ki azonnal. A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a továbbértékesítés joga nem illeti meg a megrendelőt. A megrendelő ezennel javunkra engedményezi a követelésünk biztosításaként a továbbértékesítésből vagy más hasonló követelésből származó igényét a bruttó számlaösszeg erejéig. Az átruházást elfogadottnak tekintjük. A termék feldolgozása, az ebből származó közös tulajdon esetében az engedményezés a közös tulajdonból a bennünket illető részre, értékre megfelelően vonatkozik.

38. A javunkra engedményezett követelés tekintetében a megrendelő mindaddig fizetésre kötelezett, ameddig a fennálló követelésünk teljes egészében nem kerül kiegyenlítésre. Jogunk van kérni, hogy a megrendelő az engedményezett követeléseket és azok kötelezettjeit velünk megismertesse, valamint minden az engedményezésre vonatkozó dokumentumot a rendelkezésünkre bocsásson, valamint a kötelezettel közölje az engedményezést.

39. A szállított terméket a tulajdon megszerzését megelőzően a megrendelő nem adhatja zálogba, és nem ruházhatja át biztosítékként. 3. személyek esetleges kényszer végrehajtási jogáról, a velünk szemben fellépő követelésekről vagy biztosítékról a bennünket a szükséges dokumentumok átadásával haladéktalanul értesíteni kell.

40. Amennyiben a megrendelővel szemben fizetésképtelensége miatt eljárás indul, jogunkban áll a szerződéstől elállni és követelhetjük a már szállított dolog azonnali visszaszolgáltatását.

41. Azt az árút, amelynek tulajdonjogát fenntartjuk, a megrendelő feldolgozhatja. Amennyiben ez az árú a nem a mi tulajdonunkban álló áruval kerül együttes feldolgozásra, egyesítésre, úgy a bruttó számla érték erejéig a közös tulajdonból az arányos rész illet meg bennünket.

Amennyiben az árunk más ingóságokkal egy egységes dolgot alkot és ez a másik dolog kerül fő dologként meghatározásra, akkor az úgy tekintendő, hogy a megrendelő a közös tulajdon meghatározott arányos részét javunkra átruházza, amennyiben a fődolog az ő tulajdonát képezi.

A feldolgozás által keletkezett dologra egyebekben ugyanaz a szabály érvényes, mint a tulajdonjog fenntartás alá tartozó árúra.

42. Jelen megállapodás elfogadásával a megrendelő a javára szóló fizetési jogszerű biztosítékot a követelésünk fedezeteként javunkra engedményezi

 

VI. Szavatossági jogok

43. Mindenekelőtt a dolog kijavításával, vagy pótszállítással vállaljuk az árú hibájáért a szavatosságot.

44. A megrendelőt a szavatossági igények a Ptk. 6:157§-tól - 6:170.§-ig foglaltak szerint illetik meg, amennyiben a kivizsgálási és bejelentési kötelezettségeinek szabályszerűen eleget tett. Ellenkező esetben a megrendelő szavatossági igényét nem érvényesítheti. A felek időbeni értesítése halasztó hatállyal bír. A megrendelőt terheli az igényérvényesítéshez szükséges bizonyítási teher és helyzet tényeinek igazolása, különös tekintettel a hiba bekövetkeztének időpontjára, valamint a felmerült kellékhiány pontos meghatározására.

45. Amennyiben a teljesítést, a hiba kijavítását és az aránytalan költségek miatti utólagos teljesítést is megtagadjuk, a megrendelő választása alapján elállhat a szerződéstől és a teljesítés helyett a felelősség mértékéhez igazodó kártérítést követelhet. Csekély mértékű szerződésszegésnél, különösen jelentéktelen hiba esetében a megrendelő elállási jogával nem élhet.

46. Amennyiben a megrendelő a jog- illetve kellékszavatossági hiba esetén az utólagos teljesítés, kicserélés helyett eláll a szerződéstől, úgy kártérítésre nem jogosult. A kártérítés mértéke a dolog tényleges piaci értéke valamint a vételár értéke közötti különbségre korlátozódik. Csalárd módon előidézett szerződésszegés esetére a fentiek nem alkalmazandóak.

47. Amennyiben a szállító kötelezettségszegése nem állapítható meg, a megrendelő nem állhat el a szerződéstől.

48. A szavatossági igény érvényesítésének ideje 12 hónap, a kárveszély átszállásának időpontjától kezdődően.

49. További szavatossági jogokat a megrendelőnek nem biztosítunk.

50. Az árú minőségével kapcsolatos követelményeket az általunk kiadott termékleírások rögzítik. Az árú minőségének nem szerződésszerű leírása, pl. nyilvános közzététellel, ajánlat, reklám nem keletkeztet szerződéses kötelezettséget.

51. A megrendelő a szerelési és ápolási útmutatót weboldalunkról töltheti le.

 

VII. Felelősség

52. A szerződés tárgyát képező dologban a mi kötelezettségszegésünk miatt bekövetkezett károk esetére, tekintet nélkül annak jogalapjára, felelősségünk csak és kizárólag a következőkre korlátozódik:

a., szándékos károkozás

b., lényeges szerződési kötelezettség vétkes megszegése

c., a szállító vagy alkalmazottja által elkövetett, neki felróható, gondatlan magatartás

d., életet, testi épséget egészséget veszélyeztető cselekedet

e., szándékosan eltitkolt/ elrejtett hibák, azokért vállalt garanciák

f., A termékfelelősség körébe tarozó tárgyak esetén a 3. személy részére történő átadás alkalmával vagy a saját célból történő használat során keletkezett károk esetében.

53. A tisztán vagyoni kár megtérítése a jóhiszeműség és tisztesség elvének követelményei alapján történik, a megrendelt árú értékének és a bekövetkezett kár nagyságrendjének viszonyítása alapján.

54. A fuvarozás, szállítás során keletkezett károkért nem tartozunk felelősséggel, különösen akkor, ha a figyelmetlenség mértéke csekély kötelezettségszegésből ered.

55. Nem tartozunk felelősséggel azokért a következményekért, melyekre a VI. pont alatt található szavatossági felelősségünk sem terjed ki.

 

VIII. Egyéb rendelkezések

56. A Személyes adatokat és/vagy cégadatokat a törvényes előírásoknak megfelelően kötelesek vagyunk megőrizni. Az adatvédelmi tájékoztatóról e-mail útján értesül a viszonteladó.

57. A teljesítés helyének a szállító székhelye tekintendő.

58. Jelen szerződésre Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak.

59. Az általános rendelkezésektől eltérő rendelkezést kivastagított betűvel kerül megjelölésre a jelen Általános Szerződési Feltételekben.

 

Lechner Hungary Kft.

02.2021