Leverans- och betalningsvillkor

Allmänna affärsvillkor – Lechner Svenska Holding AB (org. nr 556785-5928)

 

Våra försäljningsvillkor gäller endast gentemot näringsidkare.

 

§1 Rättsliga grunder

För avtalsförhållanden härrörande från ömsesidiga affärsrelationer gäller endast svensk rätt, dessa allmänna affärsvillkor och individuellt ingångna avtal. Kollisionsnormer samt FN-konventionen om internationella köp gäller inte.

 

§2 Hur ett avtal kommer till stånd

Ett avtal mellan oss och kunden kommer till stånd genom att kunden lämnar ett anbud som vi antagligen antar skriftligt eller muntligt.

 

§3 Bestämmelser om delgivning

(1) Både kunden och vi kan gentemot den andra parten bindande fastställa vem som är exklusivt behörig att mottaga viljeförklaringar.

(2) Vi kan bestämma att kunden i förväg skickar väsentliga yttranden i textform till en viss epostadress eller ett faxnummer.

 

§4 Ersättning

För ersättning för avtalade prestationer gäller vår villkorsbilaga, våra ersättningsvillkor eller ett individuellt ingånget avtal.

 

§5 Ej bindande reklammeddelanden

Varuprov, modeller samt specifikationer i de handlingar som hör till anbudet är i branschen gängse approximationer och bara bindande om det uttryckligen har angivits i uppdragsbekräftelsen att de är bindande.

 

§6 Tidsfrister, leveranstider, prestationsförseningar

(1) Förutsättningar för att tidsfristen för utförande börjar löpa är att

1. alla för utförandet nödvändiga handlingar har inkommit

2. avtalad ersättning respektive förskott har inkommit

3. samtliga tekniska frågor har klarats ut

4. beställaren i rätt tid och på föreskrivet sätt har uppfyllt sina övriga skyldigheter samt

5. andra nödvändiga förutsättningar för uppdragets utförande har uppfyllts.

Med reservation för invändning om att ett avtal inte fullgjorts.

(2) Bindande tidsfrister

1. Tidsfristerna gäller med reservation för att vi har fått korrekta leveranser i rätt tid, om vi inte utan förbehåll har utlovat bindande tidsfrister.

2. Angivna leveranstider baserar på empiriska värden och är, om det inte uttryckligen har utlovats att de är bindande, alltid bara bindande som en ungefärlig riktvärde. Kunden kan när den i mening 1 utlovade leveranstiden har försenats med en vecka kräva leverans med angivande av en rimlig tidsfrist. Dröjsmål inträder först när denna tidsfrist har överskridits.

3. Vi ansvarar inte för dröjsmål på grund av yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll, som framför allt force majeure, arbetstvister, myndighetsåtgärder eller uteblivna leveranser, dessa hinder berättigar oss till en rimlig anpassning av de ursprungligen avtalade leveranstiderna samt, om leveranshindret inte bara är tillfälligt, till att häva avtalet. Kunden har i detta fall inte rätt till skadestånd.

4. Om ovannämnda hinder uppstår hos kunden, så gäller samma rättsliga följder också för kundens skyldighet att fullfölja avtalet.

 

§7 Transport av varan

Om kunden i avvikelse från lagbestämmelserna önskar transport av varan, övergår risken redan vid överlämnandet av föremålet till den person eller inrättning som har i uppdrag att transportera den 13 § jämte 7 § Köplag (1990:931). Kunden svarar för kostnaderna för transporten. Rimliga delleveranser är tillåtna, om dessa kan anses vara rimliga för kunden.

 

§8 Ansvarsbegränsningar

(1) Vi ansvarar endast

1. om våra ägare, våra organ eller våra anställda i ledande befattning förfarit uppsåtligt respektive grovt vårdslöst;

2. för den vid avtalets ingående förutsebara skada om väsentliga avtalsförpliktelser medvetet åsidosatts;

3. för oaktsamhet från underordnade uppdragstagares sida i enlighet med punkt 2;

4. vid skada på liv, kropp eller hälsa;

5. för sakskador för vilka ett ansvar är föreskrivet i produktansvarslagen;

6. för fel som vi medvetet förtigit eller garanterat avsaknad av;

7. i det fall skadan täcks av en försäkring som kunden tecknat för skadefall, för enbart de nackdelar för kunden som uppkommer till följd av skadan såsom särskild mycket höga försäkringspremier.

(2) Den i punkt 1 beskrivna ansvarsbegränsningen gäller även vid fel på levererade varor; i det avseendet utesluts ansvar för fel i vara. Ansvarsbegränsningen gäller vidare för skador som inte uppkommit på själva den levererade varan, om en ansvarsbegränsning enligt produktansvarslagen (1992:18) är möjlig.

(3) Vårt ansvar för en dröjsmålsskada som uppkommer hos kunden på grund av dröjsmål vi ansvarar för ska begränsas till fem procent av värdet av respektive vara. Kundens rätt att på grund av dröjsmål eller grov vårdslöshet häva avtalet påverkas inte.

(4) Vi har alltid rätt att själva avhjälpa skadan, såvida vi är förmår att göra det och avhjälpande kan anses vara rimlig för kunden. Kunden har rätt att göra prisavdrag när fullgörande i efterhand misslyckas eller, om det inte är utförande av en byggnation som är föremål för garantin, häva avtalet om denne så vill.

 

§9 Kundens anspråk

(1) Skadeståndsanspråk på grund av fel kan bara hävdas i enlighet med § 10 i dessa Allmänna affärsvillkor.

(2) För kundens undersöknings- och reklamationsplikt samt för hävdande av sina rättigheter gäller 32 § Köplag (1990:931), varvid undersökning ska ske utan dröjsmål och eventuella fel i varan ska reklameras ofördröjligen.

(3) Frånträde på grund av avtalsbrott eller försummelser som vi inte ansvarar för godkänns med hänsyn tagen till de rättsliga förutsättningarna bara om vi ger vårt medgivande eller om det är oacceptabelt för kunden att stå fast vid avtalet.

(4) Anspråk från kunden utifrån fel i varan som vi inte har godkänt skriftligt preskriberas senast tolv månader efter att kunden mottagit varan. Preskriptionen inträder tidigast tre månader efter att en reklamation inom preskriptionstiden har gjorts. Preskriptionslagen (1981:130) i övrigt påverkas inte.

 

§10 Betalningsvillkor

Köpesumman förfaller till betalning i och med utlämning respektive avhämtning eller mottagande av varan, eller så snart varan enligt den avtalade leveranstiden har ställts till förfogande i vårt företag för avhämtning eller mottagande, kunden har uppmanats att avhämta varan och råkat i dröjsmål med avhämtningen. Varan lämnas enbart ut mot att hela köpesumman samtidigt betalas.

 

§11 Detentionsrätt och kvittning

(1) Kunden kan bara hävda sin detentionsrätt om hans motfordringar är ostridiga, lagakraftvunna, verkställbara eller mogna för beslut.

(2) Kunden kan kvitta våra anspråk endast mot motfordringar som är ostridiga, lagakraftvunna eller mogna för beslut.

(3) Kunden kan inte kvitta med motfordringar som hänför sig till en fordran in natura som ger rätt att hålla inne prestationen.

(4) Kvittningsbegränsningarna gäller inte vid kundens konkurs eller ifall kunden befinner sig i företagsrekonstruktion.

 

§12 Äganderättsförbehåll

(1) Varan förblir vår egendom till dess full betalning har erhållits angående samtliga utestående fordringar ur affärsrelationen med beställaren, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag. Vid kundens kontraktsbrott, framför allt vid dröjsmål med betalning, har vi rätt att efter fastställande av en rimlig tidsfrist återta varan.

(2) Vi förbinder oss att på kundens begäran frige våra säkerheter i den utsträckning som våra säkerheters realiserbara värde överstiger de fordringar som ska säkras med mer än tio procent; det är vi som väljer vilka säkerheter som ska friges.

(3) Kunden får inte pantsätta varan eller delar därav. Skulle utmätning ske hos kunden eller kunden försättas i konkurs skall vi genast underrättas och utmätningsman och konkursförvaltare upplysas om vår äganderätt.

(4) Beställaren har rätt att sälja vidare varan inom ramarna för sin normala affärsverksamhet. Beställaren överlåter redan nu, oberoende av en eventuell bearbetning, alla i en vidareförsäljning uppnådda fordringar till oss, av cessionen omfattas fordringarna till ett belopp som motsvarar vår fordrans fakturerade slutbelopp; vi accepterar överlåtelsen. Kunden har enbart efter vårt medgivande rätt att driva in de överlåtna fordringarna; medgivandet kan enbart nekas på allvarliga grunder.

(5) En vidarebearbetning på varan som levererats till kunden med äganderättsförbehåll görs alltid till vår förmån dock utgår ej ersättning för kundens utgifter. Om varan bearbetas med andra föremål som inte tillhör oss, blir vi delägare i den nya varan i förhållande till värdet av den vara som tillhör oss i relation till andra bearbetade föremål vid tiden för bearbetningen. För den vara som har uppkommit genom bearbetning gäller punkterna 1–4 i denna bestämmelse på samma sätt som för den med förbehåll levererade varan.

(6) Vi har för övrigt rätt att inom ramen för delcredereavtal överlåta varan med förbehåll till tredje man. Ovan nämnda bestämmelser är i detta fall tillämpliga med motsvarande inskränkningar.

 

§13 Säkerheter

(1) När vår fordran förfaller till betalning eller i den händelse att kunden år på obestånd eller alltför skuldsatt har vi rätt att kräva ställande av säkerhet för alla förfallna fordringar som resulterar ur affärsrelationen.

(2) Kunden förvarar kostnadsfritt åt oss alla tillgångar där vi har säkerhetsrätter.

 

§14 Dröjsmål

(1) I det fall kunden är i dröjsmål med mottagandet har vi rätt att med beaktande av lagstadgade krav, på kundens bekostnad sälja varan på auktion eller använda den på annat sätt. Återtaganderätten förbehålls.

(2) För de externa fordringar vi drivit in och som kunden överlåtit till oss enbart för indrivningsändamål tar vi ut en resultatoberoende ersättning på fem procent av respektive fordran.

(3) Kunden avstår från att åberopa preskription mot våra fordringar.

(4) Om kunden medvetet underlåter att vidta möjliga och rimliga åtgärder för avbetalning av våra förfallna fordringar, ska denne betala ett avtalsvite på 0,3 procent av uppdragssumman per dag, högst fem procent av uppdragssumman.

 

§15 Skiljedomsklausul, laga domstol

Exklusiv laga domstol för en rättstvist vid ordinariedomstolar är tingsrätten Malmö för alla tvister härrörande ur avtalsförhållandet. Detta gäller bara om det inte finns någon exklusiv laga domstol enligt lag och parterna är näringsidkare, offentligrättsliga juridiska personer eller offentligrättsliga fonder eller om kunden efter avtalets ingående förlägger sätet till utlandet.

 

§16 Garantier

För att en garanti i strikt laglig mening som utfästes av vår försäljningspersonal eller personal på fältet ska äga giltighet krävs vår skriftliga bekräftelse. Detsamma gäller för yttranden efter avtalets ingående, som på vår bekostnad ändrar tidsfrister eller väsentliga skyldigheter ur avtalet eller beviljar betalningsanstånd.

 

Status: Juni 2010